សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកដល់គេហទំព័រ"វិទ្យាសាស្ត្រ និង វេជ្ជសាស្ត្រសត្វ"!!!/Welcome to my homepage"Animal Science and Veterinary Medicine"!!!កាលវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអោយសត្វមាន់


ថ្ងៃ
វ៉ាក់សាំង
ផ្សេងៗ
ជំងឺម៉ារិ

២-៣
Lasota ចាក់លើកទី១
ការពារជំងឺញីវកាសប្រភេទ F
៣-៥
ជំងឺអុតមាន់
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង
៧-៨
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី១
១៤
រលាក់ទងសួតឆ្លង

១៥
គ្រុនផ្តាសាយបក្សី
ចាក់លើកទី១
១៨
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី២
២១
Lasota ចាក់លើកទី២

៣៥
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី៣
៤៥
គ្រុនផ្តាសាយបក្សី
ចាក់លើកទី២
វ៉ាកសាំងអោយមាន់ពង
៥០-៦០
ញីវកាសប្រភេទ M លើកទី១
គួរទំលាក់ព្រូន និង ទំលាក់ក្រោយ ៣ខែ
៦៥
អាសន្នរោគបក្សី
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង
១៣៥
ញីវកាសប្រភេទ M លើកទី២
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង


កាលវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអោយសត្វជ្រូក


ថ្ងៃ
វ៉ាក់សាំង
ផ្សេងៗ
ជ្រូកកូន

២-៣
ចាក់ថ្នាំជាតិដែក
ចាក់លើកទី១
ជំងឺហឺត
ចាក់លើកទី១
១០
ចាក់ថ្នាំជាតិដែក
ចាក់លើកទី២
១៤
ជំងឺត្រចៀកខៀវជ្រូក PRRS
២១
ប៉េស្តជ្រូក
បើជ្រូកមេគ្មានវ៉ាក់សំាង ចាក់លើកទី១
សាល់ម៉ូណេឡូស
ចាក់លើកទី១
ជំងឺហឺត
ចាក់លើកទី២
២២-២៨
ជំងឺអេកូឡី E.coli
៣៥
សាល់ម៉ូណេឡូស
ចាក់លើកទី២
៣៥-៤២
អុតក្តាម

៦០-៧០
ប៉េស្តជ្រូក
-បើជ្រូកមេមានវ៉ាក់សំាងចាក់លើកទី១
-បើជ្រូកមេគ្មានចាក់រំលឹកលើកទី២
សារទឹកជ្រូក
កញ្ជ្រឹល
ជ្រូកមេ៖ ដូចជ្រូកកូនតែថែម

ក្រោយ ១២០ ថ្ងៃ
សារទឹកជ្រូក
ចាក់លើកទី២
ក្រោយ ១៨០ ថ្ងៃ
កញ្ជ្រឹល
ចាក់លើកទី២
ជ្រូកបា៖ដូចជ្រូកមេ និង ជ្រូកកូនតែថែម

មុនឡើងមេ ១៥ ថ្ងៃ
ប៉េស្តជ្រូក
ចាក់រំលឹក ៦ ខែម្តង​