សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកដល់គេហទំព័រ"វិទ្យាសាស្ត្រ និង វេជ្ជសាស្ត្រសត្វ"!!!/Welcome to my homepage"Animal Science and Veterinary Medicine"!!!កាលវិភាគចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺអោយសត្វមាន់


ថ្ងៃ
វ៉ាក់សាំង
ផ្សេងៗ
ជំងឺម៉ារិ

២-៣
Lasota ចាក់លើកទី១
ការពារជំងឺញីវកាសប្រភេទ F
៣-៥
ជំងឺអុតមាន់
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង
៧-៨
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី១
១៤
រលាក់ទងសួតឆ្លង

១៥
គ្រុនផ្តាសាយបក្សី
ចាក់លើកទី១
១៨
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី២
២១
Lasota ចាក់លើកទី២

៣៥
កាំបូរ៉ូ
ចាក់លើកទី៣
៤៥
គ្រុនផ្តាសាយបក្សី
ចាក់លើកទី២
វ៉ាកសាំងអោយមាន់ពង
៥០-៦០
ញីវកាសប្រភេទ M លើកទី១
គួរទំលាក់ព្រូន និង ទំលាក់ក្រោយ ៣ខែ
៦៥
អាសន្នរោគបក្សី
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង
១៣៥
ញីវកាសប្រភេទ M លើកទី២
ក្រោយ៤ខែចាក់រំលឹកម្តង