សូមស្វាគមន៍ដែលបានមកដល់គេហទំព័រ"វិទ្យាសាស្ត្រ និង វេជ្ជសាស្ត្រសត្វ"!!!/Welcome to my homepage"Animal Science and Veterinary Medicine"!!!

DVM Program

វេជ្ជសាស្រ្តសត្វ-Veterinary Medicine


កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យកសិកម្មហាណូយ

ឆ្នាំទី១_Year1

ឆមាសទី១_First Semester

១-មូលដ្ឋាននៃនីតិ _Foundation of Law

២-គីមីវិទ្យាមូលដ្ឋាន_Foundation of Chemistry

៣-ជីវវិទ្យាមូលដ្ឋាន _Foundation of Biology

៤-ភាសាអង់គ្លេស_ English

៥-ចិត្តវិទ្យាមូលដ្ឋាន _Foundation of Psychology

៦-គីមីវិទ្យាវិភាគ _Analysis Chemistry

៧-ទ្រឹស្តីជាមូលដ្ឋាននៃម៉ាកឡេនីន១ _Philosophy Mac-Lenin1

៨-កីឡា_Sport

៩-គណិតវិទ្យាឧត្តម_Excellent Mathematics

ឆមាសទី២_Second Semester

១-រូបវិទ្យា_ Physic

២-ភាសាអង់គ្លេស១ _English1

៣- ទ្រឹស្តីជាមូលដ្ឋាននៃម៉ាកឡេនីន២_Philosophy Mac-Lenin2

៤-គីមីសរីរាង្គ_Organic Chemistry

៥-ជីវវិទ្យាមូលេគុល_Molecular Biology

៦-ប្រូបាប៊ីលីតេ-ស្ថិតិ_Probability-Statistics

៧-ពត៌មានវិទ្យាមូលដ្ឋាន_Foundation of Information Technology

៨-កីឡា_Exercise

៩-អេកូឡូស៊ី-បរិស្ថាន_Ecology-Environment

១០-មីក្រូសារពាង្គកាយមូលដ្ឋាន_Foundation of Microbiology
ឆ្នាំទី២_Year2

ឆមាសទី១_Semester1

១¬-អង់គ្លេស២_English2

២-សត្វវិទ្យា_Zoology

៣-គីមីជីវមូលដ្ឋាន_General Biochemistry

៤-ភាសាឡាតាំង_Latin Language

៥-កីឡា_Sport

៦-បច្ចេកវិទ្យាជីវកសិកម្មមូលដ្ឋាន_Agricultural Biotechnology General

៧-សតិអារម្មណ៍ហូជីមិញ_Ho Chi Minh Thought

៨-បច្ចេកវិទ្យាជីវដោះស្រាយបរិស្ថាន_Biotechnology Environmental Treatment

៩-រូបជីវវិទ្យា_Physioloy

១០-ឧត្តុនិយមកសិកម្ម_Agriculture Meteor

១១-កោសិកាសត្វវិទ្យា_Animal Cytology

ឆមាសទី២_Semester2

១-ភាសាអង់គ្លេស៣_English3

២-កាយវិភាគវិទ្យាសត្វ១_Animal Anatomy1

៣-កាយវិភាគវិទ្យាសត្វ២_Animal Anatomy2

៤-ទំរង់វិទ្យា១_Histology1

៥-ទំរង់វិទ្យា២_Histology2

៦-គីមីជីវសត្វ_Animal Biochemistry

៧-ជីវវិទ្យាសត្វ១_Animal Biology1

៨- ជីវវិទ្យាសត្វ២_Animal Biology2

៩-សេនេទិចសត្វ_Animal Senetic1

១០-កីឡាអប់រំកាយ_Excercise

១១-ផ្សិតនិងជំងឺដែលបង្កដោយផ្សិត_Fungus and Disease caused by fungus

១២-រចនាពិសោធន៍សត្វចិញ្ចឹម_Breeding Experiment Designed

ឆ្នាំទី៣_Year3

ឆមាសទី១_Semester1

១-ឱសថវិទ្យាសត្វ_Veterinary Pharmacologist

២-ភាពស៊ាំវិទ្យាសត្វ_Veterinary Immunology

៣-មីក្រូសារពាង្គកាយសត្វ_Animal Microbiology

៤-មាគ៌ាបដិវត្តន៍នៃបក្សកុំមុយនុសវៀតណាម_Revolutionary of Vietnam

៥-ភ្រូណូសាស្រ្ត_Embryology

៦-ពត៌មានវិទ្យាជំនាញជីវវិទ្យា_Computer for Biology

៧-ភាសាអង់គ្លេសជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តនិងវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ_English for Vet

៨-សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់សត្វ_ Animal Nutrition

៩-កីឡាអប់រំកាយ_Excercise

ឆមាសទី២_Semester2

១-រោគសាស្ត្រសត្វ១_Pathology1

២-ឱសថសាស្ត្រសត្វ_Veterinary Medicine

៣-វិនិច្ឆ័យជំងឺសត្វ_Animal Disease Diagnosis

៤-សារធាតុពុលវិទ្យាសត្វ_Animal Toxicology

៥-ចំនីសត្វចិញ្ចឹម_Animal Feed

៦-ពូជសត្វចិញ្ចឹម_Livestock Breeds

៧-រោគសាស្ត្រម៉ូលេគុល_Molecular Pathology

៨-ស្ថិតិកសិកម្ម_Agricultural Statistics

៩-មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃទីផ្សារ_Foundation of Marketing

១0-មូលដ្ឋាននៃការចិញ្ចឹមជលផល_Acquaculture Conspectus

១១-ជំងឺបណ្តាលមកពីភាពច្របូកច្របល់នៃសារធាតុចិញ្ចឹម

ឆ្នាំទី៤_Year4

ឆមាសទី១_Semester1

១-រោគសាស្ត្រ២_Pathology2

២-បរ៉ាសិតសាស្រ្តសត្វ១_Parasitology

៣-អនាម័យសត្វ១_Veterinary Hygiene1

៤-អនាម័យសត្វ២_Veterinary Hygiene2

៥-ជំងឺអាសន្តរោគសត្វ_Veterinary Epidemiology

៦-ឱសថសាស្ត្រព្យាបាលផ្នែកក្នុង_Clinical Pharmacologist

៧-ចិញ្ចឹមជ្រូក_Pig Production

៨-ចិញ្ចឹមមាន់ ទា_Poultry Production

៩-ចិញ្ចឹមគោ_Cows Breeding

១០-ចិញ្ចឹមពពែនិងទន្សាយ_Raising Goats and Rabbits

១១-ចិញ្ចឹមឃ្មុំ_Bee Keeping

១២-ឱសថកម្មនិងវិភាគរកថ្នាំសត្វ_Cover and testing of Veterinary Medicine

ឆមាសទី២_Semester2

១-ជំងឺផ្នែកក្នុងសត្វ១_ Veterinary internal medicine diseases1

២- រោគឆ្លងសត្វ១_Infectious Disease Veterinary

៣-ការបន្តពូជរបស់សត្វពាហនៈ១_Breeding Cattle1

៤- បរ៉ាសិតសាស្រ្តសត្វ២_Parasitology2

៥-បង្វឹកជំនាញសត្វ_Lace Veterinary Career

៦-រោគសាស្ត្រជលផល_Pathology Fisheries

៧-ការចាក់ម្ជុលលើសរសៃឈាមសត្វ_Veterinary Acupuncture

៨-ជំងឺផ្នែកក្រៅសត្វអនុវត្តន៍_Veterinary Surgical Practise

៩-វិនិច្ឆ័យរូបរាង_Images Diagnosis

ឆ្នាំទី៥_Year5

ឆមាសទី១_Semester1

១-រោគផ្នែកខាងក្នុងសត្វ២_Veterinary internal medicine diseases2

២- រោគឆ្លងសត្វ២_Infectious Disease2

៣-ច្បាប់សត្វ_Veterinary Legislation

៤-ជំងឺផ្នែកក្រៅសត្វ_Surgical Veterinary Clinic

៥- ការបន្តពូជរបស់សត្វពាហនៈ២_Breeding Cattle2

៦-ការវិភាគពីភោគផលសត្វ_Collection Testing Product

៧-អនាម័យសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគមានប្រភពពីសត្វ

៨-អនុវត្តន៍សៀវភៅឆ្លង

៩-អនុវត្តន៍សៀវភៅវិភាគផលសត្វនិងអនាម័យសុវត្ថិភាពគ្រឿងបរិភោគ

១០-ភាពស៊ាំវិទ្យាអនុវត្តន៍

១១-ជំងឺឆ្កែ ឆ្មា_Dog Cat Disease

១២-មហារីកនិងជំងឺមហារីកលើសត្វ_Cancer and Cancer in animals

១៣-បច្ចេកវិទ្យាភ្រូណូនិងក្លូនសាស្រ្ត_Embryo-Cloning Technology

១៤-ជំងឺសត្វព្រៃ_Wildlife Disease

ឆមាសទី២_Semester2

-សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា_Graduation Thesisឈួន ជាវ ជំនាញវិទ្យាសាស្រ្តនិងវេជ្ជសាស្ត្រសត្វ